Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Outsource Marketing & Communications CV  

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden  

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Outsource Marketing & Communications cv (“Outsource”), ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Outsource.  

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, bestellingen en orderbevestigingen  

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Outsource zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Outsource. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden met hetzelfde voorwerp (“Project”). De uitvoering van het Project start vanaf ontvangst van de ondertekende overeenkomst.  

2.2 Alle wijzigingen in scope tijdens en/of na het Project worden in regie uitgevoerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.  

Artikel 3. Annulering van bestelling  

3.1 De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Outsource het Project nog niet heeft aangevat. Annuleren kan enkel met een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Outsource zal zich in het geval van annulering inspannen om de verdere kosten tot een minimum te beperken, maar maakt zonder meer aanspraak op de vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten en engagementen.  

Artikel 4. Levering diensten en uitvoeringstermijnen  

4.1 Uitvoeringstermijnen zijn louter indicatie en binden Outsource niet. Vertraging in de oplevering van het Project geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Wanneer partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. 4.3 De overeenkomst neemt zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de klant.  

Artikel 5. Risico  

5.1 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Outsource bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.  

Artikel 6. Prijzen  

6.1 De voorgestelde prijzen zijn exclusief BTW. Elk Project wordt berekend in functie van de uitvoeringstijd, de moeilijkheidsgraad en het dringend karakter ervan en maakt het voorwerp uit van een vooraf opgestelde gedetailleerde schriftelijke offerte.

6.2 Alle andere prestaties, die buiten de scope vallen van deze overeenkomst, zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke offerte en zullen eveneens afzonderlijk gefactureerd worden.  

6.3 Alle door derden aan Outsource gefactureerde prestaties, in het kader van de uitvoering van het Project voor de klant, zijn onderhavig aan een standaard toeslag (“Service Fee”) van 20% bovenop het bedrag dat op de factuur van de leverancier wordt vermeld, met uitzondering van de aankoop van mediaruimte, zoals vermeld in Artikel 6.4.  

6.4 Bij de aankoop van mediaruimte door Outsource in opdracht van de klant, rekent Outsource standaard een Service Fee van 20% aan op de officiële prijs van de mediaruimte en niet op de prijs na onderhandelingen. Beide prijzen worden aan de klant meegedeeld.  

Artikel 7. Facturatievoorwaarden  

Outsource hanteert verschillende opties voor de facturatie:

7.1 In het geval de klant met Outsource een vaste prijs (“Fixed Price”) is overeengekomen voor het Project, zal Outsource maandelijks een gedeelte van het totale budget factureren, prenumerando en pro rata de looptijd van het Project.

7.2 Als Outsource de klant diensten levert in regie, volgens het “Time and Materials”-principe, factureert Outsource maandelijks de geleverde prestaties en alle met instemming van de klant gemaakte kosten in het kader van het Project.

7.3 Als het Project vraagt om een financieel engagement van Outsource naar derden toe, behoudt Outsource zich het recht voor om dit bedrag meteen door te factureren aan de klant bij het plaatsen van de bestelling en apart van de maandelijkse facturatie. Dit ongeacht of het een project volgens het Fixed Price- of Time and Materials-principe betreft en rekening houdend met de Service Fee vermeld in Artikel 6.

7.4 Indien de klant werkt met een systeem van bestelbonnen (“Purchase Orders”) zal hij deze referenties tijdig aan Outsource meedelen. Blijft de klant in gebreke, dan staat het Outsource vrij om de factuur te sturen met enkel de naam van zijn contactpersoon en een beknopte omschrijving van het Project als referentie.  

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten en betalingsvoorwaarden  

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Outsource contant betaalbaar op 30 dagen. Betwistingen dienen binnen de 15 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Outsource kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.  

8.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Outsource. Iedere persoon of vennootschap die een bestelling doorgeeft met het verzoek te factureren aan een derde, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.  

8.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Outsource, is de klant aan Outsource een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde interest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Outsource zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Outsource gemaakte creaties niet gebruiken.

8.4 Projecten die opgeschort worden door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

8.5 Outsource is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet- betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Outsource zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Outsource gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.  

Artikel 9. Doelstellingen en aansprakelijkheid  

9.1. Outsource verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Outsource zijn inspanningsverbintenissen. Outsource is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

9.2. Outsource kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (grove fout inbegrepen) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Outsource zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Outsource of een aangestelde.

9.3. De aansprakelijkheid van Outsource met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Outsource. De totale aansprakelijkheid van Outsource, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Outsource werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

9.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Outsource geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.  

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten  

10.1 Outsource erkent dat alle informatie die afkomstig is van de klant, eigendom blijft van deze laatste en bij beëindiging van de verkoopovereenkomst – voor zover er geen openstaande facturen zijn – zal gerestitueerd worden zonder er kopie van te hebben bewaard.

10.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle informatie en producten gecreëerd door Outsource en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten, eigendom zijn en blijven van Outsource, ook na de beëindiging van deze overeenkomst.  

Artikel 11. Opschorten en beëindigen van de overeenkomst omwille van wanprestaties  

11.1 Indien een partij zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die ze niet herstelt binnen de 14 dagen na ontvangst van een per post aangetekende ingebrekestelling, heeft de andere partij het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat eerstgenoemde zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii)  de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Outsource zal de niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, altijd beschouwen als een zware contractuele wanprestatie.

11.2 Bij beëindiging van de overeenkomst omwille van wanprestaties, maakt Outsource zonder meer aanspraak op de vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten en engagementen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Outsource nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Outsource. Bovendien behoudt Outsource het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.  

11.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking.  

Artikel 12. Vertrouwelijkheid  

12.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 13. Afwerving

13.1 De klant verbindt zich ertoe geen werknemers in dienst te nemen, die bij Outsource, al dan niet in dienstverband, gelast zijn met Projecten voor de klant of die minder dan zes (6) maanden geleden hun samenwerking bij Outsource beëindigd hebben.

13.2 Partijen komen overeen dat een schending van Artikel 13.1 Outsource recht geeft op een schadevergoeding door de klant.

13.3 Voor werknemers staat de schadevergoeding, vermeld in Artikel 13.2, op het moment van overname gelijk aan het bruto jaarloon dat door Outsource aan de betrokkene werd betaald of mogelijk pro rata zou betaald worden. Inclusief extralegale voordelen en berekend op basis van de recentste loonbrief van de betrokken werknemer of ex-werknemer.

13.4 Voor freelance en zelfstandige medewerkers staat de schadevergoeding, vermeld in Artikel 13.2, gelijk aan de bruto vergoeding (inclusief voordelen) die hen door Outsource werd verstrekt in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de overname of het einde van de samenwerkingsovereenkomst. Indien de opdracht van een freelance of zelfstandige medewerker minder dan twaalf (12) maanden loopt of gelopen heeft, wordt de schadevergoeding geëxtrapoleerd naar een bruto vergoeding (inclusief voordelen) die Outsource hen zou betaald hebben als de samenwerking effectief twaalf (12) maanden zou geduurd hebben.

13.5 Deze clausule en alle onderdelen ervan gelden tot achttien (18) maanden na de beëindiging van de Projecten van Outsource bij de klant.   

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens  

14.1. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Outsource persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.  

Artikel 15. Referentie  

15.1 De klant gaat ermee akkoord dat het door Outsource voor de klant uitgevoerde project wordt opgenomen in het referentieportfolio van Outsource.  

Artikel 16. Overmacht  

16.1. Situaties van overmacht zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Outsource geen controle heeft, bevrijden Outsource, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.  

Artikel 17. Nietigheid  

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Outsource en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.  

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank  

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Outsource. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.